Hand drawn water bottle

Hand drawn water bottle on white